ท่องเที่ยวประเทศลาว หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง ลาวใต้

Posts Tagged ‘visa laos’

วีซ่าลาว การขอวีซ่าลาว Visa Laos

FacebookTwitterGoogle+LineEmailPrintShare

วีซ่าลาว การขอวีซ่าลาว Visa Laos การขอวีซ่าลาว อัตราค่าทำวีซ่า ของประเทศต่าง แผนที่สถานฑูต อัตราค่าทำวีซ่า สำหรับบุุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ต้องทำ วีซ่าเข้าประทศลาว การทำวีซ่าลาว ต้องยืนเอกสาร ในวันทำการและรับวีซ่า ในอีกวันทำการ ถ้าต้องการรับภายในวันเดียวต้องเสียค่าธรรมเนียม อีก 200 บาท การทำวีซ่าลาว ต้องเตรียม passport รูปถ่าย 1 นิ้ว พร้อมกรอกแบบฟอร์มนี้

MySQL query error