admin on มกราคม 24th, 2009

ตารางค่าเช่ารถที่ด่านลาว ของสะพานมิตรภาพ แต่ถ้าต้องการเช่าราคานี้ยังสูงอยู่ เพราะต้องผ่านวิน ของด่าน ด้านนอก อาจะมีรถ ให้เช่าถุกกว่านี้

Continue reading about ค่าเช่ารถลาว