คลังเก็บป้ายกำกับ: แม่น้ำโขง

ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย

 

อ่านเพิ่มเติม

ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ

ลาวใต้ ปากเซ บินการบินลาว
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำตกคอนพะเพ็ง ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำตกตาดผาส้วม

วันที่ 23 – 25 มี.ค. 61  วันที่ 30 – 1 เม.ย. 61  วันที่ 6 – 8 เม.ย. 61  วันที่ 13 – 15 เม.ย. 61 วันที่ 20 – 22 เม.ย. 61
วันที่ 27 – 29 เม.ย. 61 วันที่ 4 – 6 พ.ค. 61 วันที่ 11 – 13 พ.ค. 61 วันที่ 18 – 20 พ.ค. 61 วันที่ 25 – 27 พ.ค. 61
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – น้ำตกตาดฟาน –ไร่ชา – น้ำตกผาส้วม ( – / – / D )
09.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4ประตูทางเข้าที 10 เคาน์เตอร์ W แถว 6-8 สายการบินลาวแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระก่อนเดินทาง
12.50 น. เหินฟ้าสู่เมืองปากเซ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 224 บริการอาหารบนเครื่อง อ่านเพิ่มเติม

การล่องเรือเชียงของ เชียงราย ไป เมืองหลวงพระบาง

อ่านเพิ่มเติม

ทัวร์ลาว หลวงพระบางเวียงจันทน์ วังเวียง

ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง บินลงวันไต เที่ยง เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย นอนวังเวียง เที่ยวถ้ำจัง แม่น้ำซอง ไปหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว ไหว้พระบาง ขึ้นภูษี เดินถนนคนเดิน ตลาดมืด 

 100_1159_e

อ่านเพิ่มเติม