คลังเก็บป้ายกำกับ: สถานฑูตลาว

วีซ่าลาว การขอวีซ่าลาว Visa Laos

วีซ่าลาว การขอวีซ่าลาว Visa Laos

สำหรับคนไทย สามารถเข้าลาว ได้ 2 รูปแบบ คือ 

การเข้าเมืองที่ติดชายแดน ใช้ เอกสารผ่านแดน โดยใช้ บัตรประชาชน พร้อมรูป ทำการขอเแกสารผ่านแดน มีสิทธิ์ในการข้ามแดนได้มีกำหนดระยะเวลา 1 – 2 วัน แล้วแต่พรมแดนที่ข้าม
แบบใช้ passport โดยการทางลาวยกเลิกการต้องขอวีซ่า อนุญาติิให้ใช้ passport ทำเรื่องขอลงผ่านแดน โดยมีระยะเวลา อยู่ในประเทศลาว เป็นเวลา 30 วัน  โดยไม่มีค่า วีซ่าแต่ อย่างใด นอกจาก ค่าทำนียมเอกสาร ค่าทำเนียมล่วงเวลา ที่ด่านกำหนดขึ้นเท่านั้น

การขอวีซ่าลาว อัตราค่าทำวีซ่า ของประเทศต่าง
แผนที่สถานฑูต อัตราค่าทำวีซ่า

สำหรับบุุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ต้องทำ วีซ่าเข้าประทศลาว การทำวีซ่าลาว ต้องยืนเอกสาร ในวันทำการและรับวีซ่า ในอีกวันทำการ ถ้าต้องการรับภายในวันเดียวต้องเสียค่าธรรมเนียม อีก 200 บาท
การทำวีซ่าลาว ต้องเตรียม passport รูปถ่าย 1 นิ้ว พร้อมกรอกแบบฟอร์มนี้ อ่านเพิ่มเติม