admin on มีนาคม 7th, 2010

ตารางเวลาเดินรถระหว่างประเทศไทย กับประเทศลาว ตารางเวลาเดินรถจากหนองคาย ข้ามด่านสะพานมิตรภาพ ไปเวียงจันทน์ บริการด้วยรถบขส. ค่าโดยสารท่านละ 55 บาท ผู้ซื้อต้องแสดง passport หรือใบผ่านแดน

Continue reading about ตารางเดินรถ ไทย ลาว