ภูมิศาสตร์ประเทศลาว

ภูมิศาสตร์ประเทศลาว

สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ประเทศลาว ตั้งอยู่ในตอนกลางของอินโดจีนระหว่างระติจูต 14-23 องศา และระหว่างลองติจูต 100-108 องศา เป็นประเทศ ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และล้อมรอบด้วยประเทศต่างๆต่อไปนี้
ทิศเหนือ ลาว ติดกับ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน
ทิศใต้ ลาว ติดกับ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันออก ลาว ติดกับ ประเทศสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม
ทิศตะวันตก ลาว ติดกับ ประเทศราชอาณาจักรไทย
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลาว ติดกับ ประเทศเมียนม่า
ความยาวของ ประเทศลาว แต่เหนือถึงใต้ประมาณ 1,700 กิโลเมตร

ภูมิประเทศ

สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ( ประเทศลาว ) มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มากกว่าครึ่งหนึ่งของ ประเทศไทย ในรัชกาลของพระเจ้าฟ้างุ่มหาราชศตวรรษที่ 14 อาณาจักรล้านช้าง มีเนื้อที่ 480,000 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นภูเขา และที่ราบสูง ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของ ประเทศลาว ภู ? เบี้ย ? เป็นภูที่สูงที่สุดใน ลาว ซึ่งมีระดับความสูง 2,820 เมตร จากระดับน้ำทะเล แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศลาว จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้เป็นความยาวประมาณ 1,900 กิโลเมตร และยังเป็นเขตแดนธรรมชาติระหว่างประเทศลาวกับประเทศไทย