พระม่าน พระพม่า วัดเชียงทอง

พระม่าน วัดเชียงทอง หลวงพระบาง
พระสำคัญองค์หนึ่ง ของเมืองพระบาง ตั้งอยู่ในสิมขนาดเล็กหลัง อุโบรถวัดเชียงทอง