ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ

ลาวใต้ ปากเซ บินการบินลาว
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำตกคอนพะเพ็ง ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำตกตาดผาส้วม

วันที่ 23 – 25 มี.ค. 61  วันที่ 30 – 1 เม.ย. 61  วันที่ 6 – 8 เม.ย. 61  วันที่ 13 – 15 เม.ย. 61 วันที่ 20 – 22 เม.ย. 61
วันที่ 27 – 29 เม.ย. 61 วันที่ 4 – 6 พ.ค. 61 วันที่ 11 – 13 พ.ค. 61 วันที่ 18 – 20 พ.ค. 61 วันที่ 25 – 27 พ.ค. 61
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – น้ำตกตาดฟาน –ไร่ชา – น้ำตกผาส้วม ( – / – / D )
09.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4ประตูทางเข้าที 10 เคาน์เตอร์ W แถว 6-8 สายการบินลาวแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระก่อนเดินทาง
12.50 น. เหินฟ้าสู่เมืองปากเซ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 224 บริการอาหารบนเครื่อง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำตกตาดฟาน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำตกตาดผาส้วม
14.20 น. ถึงสนามบินเมืองปากเซ ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะแล้วนำท่านขึ้นรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศแล้วนำท่านเดินทางไปยัง “น้ำตกตาดฟาน” (Tad Fane Waterfall) หรือน้ำตกดงหัวสาว(ตาดคือน้ำตก ฟาน คือชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายๆ เก้ง)เป็นน้ำตกที่เกิด จากการไหลมารวมกันของสายน้ำ ภูเขา 2 ลูก ซึ่งไหลตลอดทั้งปีรอบๆ น้ำตกเต็มไปด้วยป่าไม้ นานาพันธุ์อันสมบูรณ์ สวยสดงดงามของธรรมชาติได้อย่างลงตัว น้ำตกตาดฟานเป็นน้ำตกคู่แฝดที่เกิดจากหินทรายตระการตา มีระดับความสูง 120 เมตร เชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็นระลึกตามอัธยาศัยหลังจากนั้นนำท่าน“ชมไร่ชา” ชิมชาเมืองปากซองและไร่กาแฟที่เห็นได้ตลอดสองข้างทางเนื่องจากเมืองปากซองตั้งอยู่บนที่สูงซึ่งมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจึงสามารถปลูกชากาแฟคุณภาพดีได้จากนั้นเดินทางสู่ “น้ำตกตาดผาส้วม(Tad Pha Souam)” (ตาด แปลว่าน้ำตก ส้วม แปลว่า ห้อง หอของเจ้าบ่าว เจ้าสาว) น้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เป็นน้ำตกที่สวยงามท่ามกลางแท่งหินผาที่มีขนาดใหญ่มีลักษณะ เป็นแท่งๆ ดั่งเหมือนได้นำแท่งหินเหล่านั้นมาเรียงรายให้เป็นระเบียบ ตกแต่งให้สวยงามเหมือนกับห้องนอนซึ่งตรงนี้เรียกว่าถ้ำบาเจียง และถัดมาก็จะมีน้ำตกที่มีขนาดเล็กกว่าเรียกว่าตาดมะแงวซึ่งเป็นสถานที่เกี่ยวข้องนิทานอันเล่าขานกันมานานแสนนานคือเรื่องความ รักของท้าวบาเจียงกับนางมะโรงน้ำตกตาดผาส้วมที่พักท่ามกลาง ธรรมชาติน้ำตก และภูเขาชมความงามของน้ำตกและสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตหลากหลายของชนเผ่าแห่งที่ราบสูง บอละเวน ใน หมู่บ้านชนเผ่ากะตู้ภายในรีสอร์ท

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหาร ที่พัก Campasak Grand Hotel หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเที่ยวชม แสง สี เสียง เมืองปากเซ ยามราตรี

วันที่สอง อลังการน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง (ไนแองการ่าแห่งเอเชีย) ( B / L / D )

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารโรงแรม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 07.30 น. ออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 13 สายใต้ ประมาณ 148 กิโลเมตร ถึงท่าเรือบ้านนากะสัง นำท่านลงเรือหางยาวลัดเลาะเกาะดอนต่าง ๆไปยังที่ตั้งของ “น้ำตกหลี่ผี” (Li Phi Waterfall) บนเกาะดอนคอนชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามเกาะดอนคอนจะมีชาวบ้านสร้าง Home Stay สำหรับนักท่องเที่ยวไว้ตลอดเส้นทางและ“ชมซากหัว

รถจักรไอน้ำและสะพานรถไฟ” ของจักรวรรดินิยมฝรั่งเสศ ชมน้ำตกหลี่ผี หรือตาดสัมพะมิต เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านกลางแม่น้ำโขงไหลรวมกันจนเป็นแรงแม่น้ำกระทบแก่งหินต่างๆ อันเกิดจากพื้นของแม่น้ำโขงได้เกิด การยุบตัวลงเป็นหลุม และเกิดผาสูง ประมาณ 15 ถึง 20 เมตร ทำให้ สายน้ำที่ไหลตกลงมาเป็นกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก เกิดเป็น มหานที สีพัน ดอน เปรียบเสมือนดั่งกังหันแห่งสายน้ำที่มีแรงกระทบของสายน้ำ เชิญถ่ายภาพตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำตกคอนพะเพ็ง บ่าย เดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง หรือ ตาดคอน เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่างน้ำตกมีความสูง ประมาณ 12 เมตร มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ จนได้ สมญานามว่า ”ไนแองการ่าแห่งเอเซีย” เป็นแก่งหินขนาดใหญ่มหึมาที่กั้นขวางทางเดินของแม่น้ำโขงแม่น้ำ โขงเมื่อมาถึงบริเวณนี้จะหักตัวลงตามความชันของ หน้าผากลายเป็นธารน้ำตกขนาดมหึมา ในฤดูแล้งน้ำโขง จะแตกต่างเป็นสีขาวสะอาดตาน่าชมเป็นอย่างยิ่งเสียง ดังของน้ำตกคอนพะเพ็งดังครืนโครมเหมือนน้ำตกนับพันสายประสานเสียงกันดังอยู่ตลอดเวลาเพราะแก่งหิน ขนาดใหญ่ที่เรียงรายขวางกั้นตลอดแนวลำน้ำโขงที่ดูเหมือนแม่น้ำโขงทั้งสายที่ไหลมาแล้วกลายเป็นน้ำตก ลดระดับลงด้วยความแรงของน้ำจำนวนมหาศาลทำให้เกิดความสูงต่ำของระดับน้ำในบริเวณนี้และความเสียงดังสนั่นของสายน้ำตกซึ่งถั่งทะลักราวกับจะถล่มทลายกาง หินอย่างกราดเกรี้ยวที่บังอาจมาขวางทางมิให้ไหลล่องลงอย่างสะดวกแม่น้ำโขงมีความยาว 4,880 กิโลเมตร ต้นกำเนิดอยู่ที่ราบสูงชิงไห่-ธิเบต มณฑลชิงไห่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไหลผ่าน 6 ประเทศประกอบด้วย จีน พม่า ลาว ไทย กัมพู และเวียดนามไหลลงสู่ทะเลจีนใต้(อ่าวตังเกี๋ย)ที่ประเทศเวียดนามเชิญถ่ายภาพตามอัธยาศัยจากนั้นเดินทางกลับ เมืองปากเซ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร ที่พัก Campasak Grand Hotel หรือเทียบเท่าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเที่ยวชม แสง สี เสียง เมืองปากเซ ยามราตรี
วันที่สาม ปากเซ-สนามบินสุวรรณภูมิ ( B / – / – )
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) แบบ SNACK BOX สมควรแก่เวลา นำคณะเอ้าท์ 10.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินโดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV223 12.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ เฉพาะกรุ๊ปเดินทางวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น.เวลาบินขาไป QV224 11.50-13.20 น. เวลาบินขากลับ QV223 10.35-12.05 น. **โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** * ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน * การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสารและหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วนหากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศลาว จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศลาว ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณีผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
อัตราค่าบริการ

วันที่ 20 – 22 เม.ย. 61 9,999 9,999 2,500    
วันที่ 27 – 29 เม.ย. 61 9,999 9,999 2,500    
วันที่ 4 – 6 พ.ค. 61 9,999 9,999 2,500    
วันที่ 11 – 13 พ.ค. 61 9,999 9,999 2,500    
วันที่ 18 – 20 พ.ค. 61 9,999 9,999 2,500    
วันที่ 25 – 27 พ.ค. 61 9,999 9,999 2,500    
INFANT (เด็กเล็กอายุ ไม่เกิน 2 ปี) ราคา 5,000 บาท

ราคาทัวร์รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
10. น้ำเปล่าวันละ 1 ขวด

ราคาทัวร์ไม่รวม

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด ปกติ 20 กิโลกรัม
4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
5. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์

* ชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน
* หลังจากชำระค่ามัดจำแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนที่บริษัทฯจะทำการออกตั๋วโดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ก่อนการเดินทางเท่านั้น

เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

  • กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทางสามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
  • กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดิน สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
  • กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี

เงื่อนไขการยกเลิก

• แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัททัวร์คืนค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตามยอดที่ผู้จองชำระ(หากการเดินทางนั้นตรงกับช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศแล้ว ไม่อาจขอคืนเงินได้)

• แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

• แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

• แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

หมายเหตุ

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป หากมีลูกทัวร์ต่ำกว่านี้อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้น

2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

3. ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น

4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง