เรื่องเด่น

ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย

 

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องเด่น

ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ

ลาวใต้ ปากเซ บินการบินลาว
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำตกคอนพะเพ็ง ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำตกตาดผาส้วม

วันที่ 23 – 25 มี.ค. 61  วันที่ 30 – 1 เม.ย. 61  วันที่ 6 – 8 เม.ย. 61  วันที่ 13 – 15 เม.ย. 61 วันที่ 20 – 22 เม.ย. 61
วันที่ 27 – 29 เม.ย. 61 วันที่ 4 – 6 พ.ค. 61 วันที่ 11 – 13 พ.ค. 61 วันที่ 18 – 20 พ.ค. 61 วันที่ 25 – 27 พ.ค. 61
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – น้ำตกตาดฟาน –ไร่ชา – น้ำตกผาส้วม ( – / – / D )
09.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4ประตูทางเข้าที 10 เคาน์เตอร์ W แถว 6-8 สายการบินลาวแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระก่อนเดินทาง
12.50 น. เหินฟ้าสู่เมืองปากเซ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 224 บริการอาหารบนเครื่อง อ่านเพิ่มเติม

เรื่องเด่น

ทัวร์หลวงพระบาง บินหรู อยู่สบาย บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์หลวงพระบาง บินหรู ด้วยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์  อยู่สบาย ด้วยโรงแรม 4 ดาว เที่ยวเมืองหลวงพระบาง ถนนคนเดิน ตลาดมืด  ไหว้พระบาง พระธาตุภูษี  Lao01PGหัวโปรแกรม

downloadพระธาตุุพูสี1การตักบาตรข้าวเหนียว2-ทำบุญวันออกพรรษา

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องเด่น

ทัวร์ลาว หลวงพระบางเวียงจันทน์ วังเวียง

ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง บินลงวันไต เที่ยง เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย นอนวังเวียง เที่ยวถ้ำจัง แม่น้ำซอง ไปหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว ไหว้พระบาง ขึ้นภูษี เดินถนนคนเดิน ตลาดมืด 

 100_1159_e

อ่านเพิ่มเติม

รวม สารคดี ลาว หลวงพระบาง

สารคดี ลาว หลวงพระบาง สารคดีที่จะเล่าเรื่องเมืองหลวงพระบาง วิถีชีวิตเมืองหลวงพระบาง ลาวเหนือ

การล่องเรือเชียงของ เชียงราย ไป เมืองหลวงพระบาง

อ่านเพิ่มเติม

เที่ยวหลวงพระบางด้วยตัวเอง โดยเครื่องบิน

เที่ยวหลวงพระบางด้วยตัวเอง โดยเครื่องบิน

imagesการเดินทางไปเมือง หลวงพระบาง โดยการบิน นับเป็นการเดินทางที่ สะดวก และรวดเร็ว ที่สุดในการเดินทางไปเมืองหลวงพระบาง นับจาก ที่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ทำข้อตกลงร่วมพัฒนา และเดินอากาศ ไปเมืองหลวงพระบาง เพียงสายการบินเดียวจาก ประเทศไทย ควบคู่ไปกับสายการบินลาว ที่ใช้เครื่องบิน ขนาดเล็กและกลาง จนมาถึงปัจจุบัน ที่ สายการบินแอร์เอเซีย เปิดทำการบิน ตรงจาก ดอนเมืองไปยัง สบานบินเมือง หลวงพระบาง 

การเตรียมตัว และข้อแนะนำ
อ่านเพิ่มเติม

สารคดี ทุ่งไหหิน

ปมปริศนาทุ่งไหหิน

จากตำนาน จากนินทา จากเรื่องเล่า เปิดความจริงของประวัติศาสตร์ ทุ่งไหหิน ด้วยตัวมันเอง
ด้วยทุนวิจัยของ ยูเนสโก ให้ ทางออสเตเลีย เข้าทำการวิจัย ลงพื้นที่ ทุ่นไหหิน

อ่านเพิ่มเติม

รวมสารคดี พระธาตุหลวง เวียงจันทน์ ประตูชัย

อ่านเพิ่มเติม

พระธาตุหลวง ในตราแผ่นดินลาว

อยากให้เห็นความสำคัญ ความเด่นสง่า ความศักดิ์สิทธิ์ ของ องค์พระธาตุหลวง 
เป็นความเครืองหมายของแผ่นดินลาว ในตราแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม

วัดพระธาตุหลวง

วัดพระธาตุหลวง วรมหาวิหาร

อ่านเพิ่มเติม